Algemene voorwaarden

Eerens Management Support

Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert Eerens Management Support, handelsnamen “EMS Merger & Acquisitions” en “EMS Recovery” (hierna te noemen EMS) onderhavige Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden maken altijd deel uit van de offerte c.q. opdrachtbevestiging.

Begrippen:
Opdrachtnemer
EMS, statutair gevestigd te Prinsenbeek, Rijtseweg 34 (4841 JK) en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland onder nummer 20109051.

Team
De medewerkers van EMS die verantwoordelijk zijn voor de praktische uitvoering van het project zoals dat door EMS is overeengekomen met de opdrachtgever.

Opdrachtgever
Een persoon of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht is aangegaan met EMS.

Project
Een door de opdrachtgever te koop aangeboden of te koop gevraagd bedrijf of agentuur, een fusie,
een aangeboden of gevraagde participatie, financiering, samenwerking licentie, octrooi of patent,
dan wel een andere door de opdrachtgever gevraagde dienstverlening.

Artikel 1: Aanbiedingen en/of offertes
Alle aanbiedingen en/of offertes van EMS zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2: Opdrachtbevestiging
Alvorens de werkzaamheden voor de opdrachtgever te kunnen aanvangen, dient EMS een door de opdrachtgever voor akkoord getekende opdrachtbevestiging te hebben ontvangen.

Artikel 3: Werkingssfeer
1. Alle betrekkingen, ook toekomstige, tussen EMS en haar opdrachtgever zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.
2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door EMS uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
4. EMS behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen, in geval een of meerdere bedingen vernietigd worden of vernietigbaar zijn.
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
6. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of Bijlagen, geldt de volgende rangorde:
(1e) de Overeenkomst,
(2e) de Bijlagen,
(3e) de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4: De overeenkomst
1. Een overeenkomst komt eerst tot stand zodra de Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van EMS te accepteren. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
2. Een opdracht komt tot stand met EMS als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

Artikel 5: Dienstverlening EMS en uitvoering overeenkomst
1. De dienstverlening van EMS richt zich op het bij elkaar brengen en adviseren van partijen bij het kopen of verkopen van bedrijven, agenturen, patenten, octrooien, en licenties, en het bij elkaar brengen van partijen voor het fuseren, samenwerken en financieren van ondernemingen en management buy-in en buy-out transacties. Tevens adviseert EMS inzake bedrijfs waardering en bij financiële herstructureringen (Revory).
2. Bij kennismakingsgesprekken of onderhandelingen staat EMS ten dienste van alle betrokken partijen die EMS hiertoe een schriftelijke opdracht hebben verstrekt.
3. EMS brengt partijen bij elkaar, belegt vergaderingen, zit de vergaderingen voor, stuurt het onderhandelingsproces en waakt over de te volgen procedures.
4. Opdrachtgever zal EMS steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
5. EMS bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd, tenzij anders is of wordt overeengekomen. EMS heeft de verplichting om desgevraagd de Opdrachtgever in te lichten over de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en over de vorderingen in de uitvoering van de opdracht.
6. De Opdrachtgever moet EMS tijdig inlichten over gegevens en beslissingen, die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen en te voltooien. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van EMS staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft EMS in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
7. Indien een bepaalde termijn wordt overeengekomen waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, wordt dit door EMS naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is deze termijn niet bindend. Overschrijding van de bepaalde termijn van uitvoering van de overeenkomst geeft de Opdrachtgever niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten en leidt nimmer tot aansprakelijkheid voor EMS voor directe of indirecte gevolgen van een te late prestatie.
8. Indien EMS de overeengekomen prestatie niet kan verrichten op het overeengekomen tijdstip en/of de overeengekomen plaats, doordat de Opdrachtgever de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de Opdrachtgever in verzuim en heeft EMS recht op vergoeding van de door haar geleden schade. De schade aan de zijde van EMS wordt vastgesteld aan de hand van de door EMS gehanteerde tarieven.
9. Indien de in het vorige lid bedoelde tekortkoming het gevolg is van een door de Opdrachtgever gewenste wijziging in de specificaties van de opdracht, wordt de hierboven bedoelde termijn zodanig verlengd als alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijk is.

Artikel 6: Inschakeling van derden
De keuze van eventueel door de opdrachtgever in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met EMS en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. EMS is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde, behoudens opzet of
grove schuld van EMS

Artikel 7: Wijziging team
EMS kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, indien zij meent
dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te
verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.

Artikel 8: Geheimhouding
1. EMS verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. EMS zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
2. Opdrachtgever is verplicht alle direct en/of indirect van EMS verkregen informatie en gegevens, waarvan opdrachtgever redelijkerwijs moet beseffen dat deze vertrouwelijk zijn, vertrouwelijk te behandelen.
3. Opdrachtgever zal deze vertrouwelijke informatie en gegevens niet aan derden ter beschikking stellen.
4. De opdrachtgever zal zonder toestemming van EMS aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van het bureau, zijn werkwijze en dergelijke, danwel zijn rapportage ter beschikking stellen.
5. Indien er door EMS schade wordt opgelopen door het niet nakomen van de verplichting tot geheimhouding van de opdrachtgever, kan EMS deze schade, verhoogd met alle kosten die gepaard gaan met de invordering van deze schade, op de opdrachtgever verhalen.

Artikel 9: Adresopgave door opdrachtgever
Wijziging van het factuur- en/of vestigingsadres en overige administratieve gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of op een andere door EMS aangegeven wijze aan EMS te worden medegedeeld.

Artikel 10: Facturen en Betalingen
1. Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
2. Alle bedragen zijn in Euro’s.
3. Betaling van declaraties van EMS dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening ook in faillissement, door overmaking van het bedrag op een door EMS aangegeven bankrekening.
4. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

Artikel 11: Incassokosten
Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen de factuur heeft betaald, dan heeft EMS, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, recht op betaling van deze factuur en onverminderd haar overige wettelijke rechten op:
 vertragingsrente, gelijk aan AIBOR – zoals gepubliceerd voor rentetermijnen met een looptijd van een maand – plus 6% per jaar verschuldigd over het nog openstaande bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening;
 alle incassokosten, zowel in als buiten rechte, ter hoogte van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
1. Al hetgeen EMS van de Opdrachtgever te vorderen heeft, is onmiddellijk opeisbaar indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of zelf zijn faillissement aanvraagt, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel op andere wijze geheel of gedeeltelijk de vrije beschikking over zijn vermogen verliest door bijvoorbeeld beslag, of in geval het een natuurlijk persoon betreft, komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, of enige uit kracht van de wet of Overeenkomst op hem rustende verplichting niet of niet geheel nakomt, of nalaat een factuur of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor geldende termijn te voldoen, of overgaat tot staking van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, waaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap.
2. EMS is in de gevallen zoals bedoeld in lid 1, eveneens gerechtigd om zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar overigens toekomende rechten en zonder dat ingebrekestelling of een rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist:
a. de lopende overeenkomst en alle andere tussen EMS en Opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover nog niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling per aangetekende brief; en/of
b. de nakoming van de overeengekomen verplichting op te schorten totdat de Opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens EMS of een tot het concern van EMS behorende rechtspersoon hoe ook ontstaan, is nagekomen;
c. enig door Opdrachtgever verschuldigd bedrag op grond van de door EMS geleverde Diensten terstond in zijn geheel op te eisen waarbij verleende kortingen komen te vervallen; en/of
d. alvorens verder te presteren eerst van Opdrachtgever zakelijke of persoonlijke zekerheid of een bankgarantie te verkrijgen voor tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, respectievelijk voor al hetgeen de Opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan EMS schuldig mocht zijn.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Opdrachtnemer te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het bedrag van de declaratie, althans dat gedeelte van de opdracht, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 500.000 (zegge: vijfhonderdduizend Euro);
2. In afwijking van hetgeen onder 1. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde gedeelte van het honorarium;
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 de door Opdrachtgever in redelijkheid gemaakte kosten om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij de gebrekkigheid van de prestatie of de hier bedoelde kosten niet aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
 redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor
directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Artikel 13: Overmacht
1. Indien en voor zover EMS zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is zij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, maar met behoud van het recht op betaling naar evenredigheid van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten, dan wel te vorderen dat de overeenkomst dusdanig wordt aangepast dat nakoming alsnog mogelijk wordt.
2. In laatstbedoeld geval zullen de meerdere of mindere kosten van uitvoering worden verrekend, waarbij EMS het recht heeft overbodig gemaakte kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Onder oorzaken die EMS niet kunnen worden toegerekend wordt onder andere begrepen:
elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van EMS of in de onderneming van een derde van wie EMS zaken of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het tot stand komen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden, zoals: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, werkstaking of uitsluiting, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond -, hulp – of brandstoffen en alle overige van de wil van EMS onafhankelijke omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht bemoeilijken of uitsluiten, alsmede het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie EMS zaken of diensten betrekt.
4. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet EMS ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden zijnde bewijsstukken, hiervan mededeling aan de Opdrachtgever.
5. EMS zal bij overmacht die maatregelen treffen die in redelijkheid van haar gevergd kunnen worden.

Artikel 14: Geschillen en/of klachten
1. Klachten van de opdrachtgever(s) met betrekking tot de dienstverlening van EMS en/of met betrekking tot declaraties en/of facturering dienen binnen 8 dagen na het verlenen van de dienstverlening of de ontvangst van de declaratie en/of factuur schriftelijk gedaan te worden, met het verzoek in het gerezen conflict te bemiddelen.
2. Klachten geven de opdrachtgever(s) geen recht om betaling van het niet betwiste gedeelte van een vordering op te schorten.
3. Het behandelen van en bemiddelen bij klachten, wil niet zeggen dat EMS de klachten beschouwt als terecht of als tijdig ingediend. Het in dit artikel bepaalde brengt geen wijziging in het recht van partijen zich tot de burgerlijke rechter te wenden.
4. Eventuele claims van één of meerdere opdrachtgever(s) zijn niet voor verrekening vatbaar.

Artikel 15: Beëindiging

1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
2. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
3. EMS kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. EMS zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
4. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 15.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan maken zijn, tenzij EMS ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die EMS vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 16: Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen EMS en de Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen EMS en de Opdrachtgever en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de rechtbank te Breda.

Einde