Privacy

Een uitermate belangrijk punt in de uitvoering van onze werkzaamheden is ‘geheimhouding’’ c.q. vertrouwelijke behandeling van informatie en gegevens welke, zowel schriftelijk als mondeling aan ons bekend gemaakt wordt.

Veel van de informatie en gegevens, die wij nodig hebben teneinde de andere partij zo goed mogelijk te informeren, is in meer of mindere mate concurrentiegevoelig. Daarnaast kan het voor onrustige situaties binnen uw onderneming, bij leveranciers of bij afnemers leiden, wanneer de ‘verkeerde’ mensen van uw potentiële overdrachtsplannen op de hoogte zijn.

Het is voor ons dan ook een absolute vanzelfsprekendheid dat alle gegevens, documenten en informatie, aan ons verstrekt in het kader van een opdracht, als strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Bovendien wordt een en ander nimmer aan derden bekend gemaakt dan aan eigen en/of direct bij een potentiële overname, deelname of samenwerking betrokken personen, die zich uiteraard ook hebben geconformeerd aan deze geheimhouding.

Tevens zullen door ons alle benodigde voorzorgsmaatregelen worden genomen, teneinde deze geheimhouding/vertrouwelijkheid te waarborgen voor nu en in de toekomst.

In een fusie– of overnameproces worden relevante bedrijfsgegevens en geïnteresseerden partijen eerst dan aan elkaar bekend gemaakt, nadat een geheimhoudingsverklaring is ondertekend.

Als aspirant koper zijn uw intenties om een onderneming over te nemen eveneens vertrouwelijk. Immers, u kunt nu in loondienst werkzaam zijn waarbij het niet gewenst is dat uw werkgever in een te vroegtijdig stadium kennis neemt van uw mogelijke vertrek anders dan door uw eigen communicatie hierover.